Website Banner
     
   
 
 
 
     
  My Account
โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหาร
มืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงาน
แบบระบบ LAN หรือ Standalone
สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงาน
ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 
     
  WINSpeed
โปรแกรมบริหารระบบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของนักบริหาร อย่างมืออาชีพรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time
แม่นยำและรวดเร็ว
 
     
  Customer Relationship
Management

โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ ติดต่อลูกค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้า
เกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ
ฝ่ายขาย สามารถวางแผนการตลาด
โฆษณาและประชา สัมพันธ์ได้ง่าย
 
     
  HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน
ที่มีความเป็น User Friendly
กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถ
รองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบ
ได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเหนือความ
คาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ
การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความ
สามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ
 
     
 
     
   
     
     
     
 
 
     
  ดำเนินธุรกิจด้านจำหน่าย software และ วางระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยปณิธานที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกันของเราและ ลูกค้า เรานำเสนอ Innovative Business Solutions ควบคู่กับบริการประทับใจเพื่อ ช่วยลูกค้าสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจสินค้าและบริการที่ทาง เรานำเสนอ ประกอบด้วย Business Management Solution เช่น ERM (Enterprise Resources Management), Accounting & Finance, CRM, HRM, เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า  
     
 
 
     
     
 
 
   
Credibility : solution ของ แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม เป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นว่าเป็น solution ที่ดีพร้อม ที่ช่วยเพิ่มพูนผลกำไรก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้นและมั่นใจที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้บริการของ แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม ได้อีก
 
Customer-Centric : แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม รับฟัง ทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าอย่างเป็นเหตุ เป็นผลเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่เหมาะสมที่สุด
 
 
 
     
     
 
 
WINSpeed  
 
  Customer Relationship  
 
      Management  
       
 
WINSpeed  โปรแกรมบริหารระบบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนักบริหาร
อย่างมืออาชีพรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
Real Time  แม่นยำและรวดเร็ว
 
 
 
Customer Relationship  Management
โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขายให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ ติดต่อลูกค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้า เกิดความประทับใจ
ในบริการที่ได้รับ ฝ่ายขาย สามารถวางแผนการตลาด
โฆษณาและประชา สัมพันธ์ได้ง่าย
 
 
         
 
     
     
     
 
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
30/48 ซ.กาญจนาภิเษก 0010  ถนนกาญจนาภิเษก   แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพ 10160  
โทร. 0-2454-9085-6, 02-413-2123-5  แฟ๊กซ์ 0-2454-9087
 
     
 
© Copyright 2014 www.aaspro.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 1