Website Banner
     
   
 
 
 
     
  My Account
โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหาร
มืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงาน
แบบระบบ LAN หรือ Standalone
สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงาน
ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 
     
  WINSpeed
โปรแกรมบริหารระบบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของนักบริหาร อย่างมืออาชีพรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time
แม่นยำและรวดเร็ว
 
     
  Customer Relationship
Management

โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ ติดต่อลูกค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้า
เกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ
ฝ่ายขาย สามารถวางแผนการตลาด
โฆษณาและประชา สัมพันธ์ได้ง่าย
 
     
  HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน
ที่มีความเป็น User Friendly
กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถ
รองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบ
ได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเหนือความ
คาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ
การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความ
สามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ
 
     
 
     
   
     
     
     
 
 
WHY AASPRO  
 
 
 
     
  บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านจำหน่าย software และ วางระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยปณิธานที่จะสร้างความสำเร็จร่วม กันของเราและลูกค้า เรานำเสนอ Innovative Business Solutions ควบคู่กับบริการประทับใจ เพื่อช่วยลูกค้าสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการเติบโตทาง ธุรกิจ สินค้าและบริการที่ทางเรานำเสนอประกอบด้วย Business Management Solution เช่น ERM (Enterprise Resources Management), Accounting & Finance, CRM, HRM, เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า  
     
  » SUCCEED TOGETHER  
  Credibility : solution ของ แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม เป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นว่าเป็น solution ที่ดีพร้อม ที่ช่วยเพิ่มพูนผลกำไร ก่อให้เกิดโอกาส ทางธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น และมั่นใจที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้บริการของ แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม ได้อีก  
     
  Customer-Centric : แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม รับฟัง ทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าอย่างเป็นเหตุ เป็นผลเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่ง ที่เหมาะสมที่สุด  
     
  Inventive : solution ของ แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างดี จึงมี ประสิทธิภาพสูงในการสร้างผลกำไร และโอกาสทางธุรกิจให้ลูกค้าให้มากยิ่งๆ ขึ้น  
     
  Total Solutions : แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม มีผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟท์แวร์และการวางระบบ ให้บริการครบวงจร จึงสามารถให้ solution ที่ผ่านการวิเคราะห์ในทุกๆ แง่มุม เพื่อความสมบูรณ์แบบในการใช้งาน และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ (TCO)  
     
  Yield : บุคคลากรของ แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่กำลังทำ ทุ่มเทสติปัญญาในการทำงาน และมีความสุขกับการทำงาน มุ่งเน้น ผลงานที่ดี ความสำเร็จ ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด  
     
  Software Maintenance Agreement (MA) คือ ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม ซึ่งทาง บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด จะคิดค่าบำรุง รักษาดังกล่าวในอัตรา 10% ต่อปี ของราคาโปรแกรมปัจจุบัน First Year Software  
     
  Maintenance Agreement สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด ในปีแรกนั้น ทางบริษัทฯจะไม่คิดค่า MA (Free of Charge) เพื่อให้ลูกค้าได้รับอรรถประโยชน์ในการใช้งาน โปรแกรมอย่างถูกต้อง  
     
  หมายเหตุ : MA จะมีผลบังคับใช้ในปีแรกเมื่อบริษัทฯทำการติดตั้งโปรแกรมให้แก่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อย เงื่อนไขของ Annual Maintenance Service (MA)  
     
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Software ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด แก่ลูกค้าทางบริษัทฯขอเสนอบริการ ดังนี้
 
1. Additional Requirement
ในกรณีลูกค้าได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบตามความต้องการเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ ได้กล่าวถึงในเอกสารใบเสนอราคาแล้ว และในภายหลังลูกค้ามีความต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ตกลงไว้ เช่น รายงานที่จะต้อง Customized Report เพิ่มเติม จะคิดในราคาเริ่มต้น 8,000 บาท /1รูปแบบรายงาน (หมายเหตุ: ราคาขึ้นอยู่ความยากง่ายในแต่ละรูปแบบรายงาน)
 
2. Hot Fixed
หาก Software ของบริษัทฯไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามระบบงานของ Software (Bug Program) ซึ่งมิได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขบวนการทาง Operation ของลูกค้า ทางบริษัทฯจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้อย่างเร่งด่วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
3. General Question
บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด ยินดีที่จะให้คำปรึกษา คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับวิธีการใช้งานรวมถึงการให้บริการแก้ไข ปัญหาในการใช้งาน Software กับระบบงานของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยให้บริการท่านผ่านทางโทรศัพท์ , Fax/Modem โดยผ่านทาง pcAnywhere , Internet (FAQ), E-Mail โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดช่วงเวลาทำการของบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
 
4. Onsite Service
ให้บริการตรวจสอบข้อมูล ณ. สถานที่ลูกค้า
 
     
     
 
     
     
     
 
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
30/48 ซ.กาญจนาภิเษก 0010  ถนนกาญจนาภิเษก   แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพ 10160  
โทร. 0-2454-9085-6, 02-413-2123-5  แฟ๊กซ์ 0-2454-9087
 
     
 
© Copyright 2014 www.aaspro.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 413