Website Banner
     
   
 
 
 
     
  My Account
โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหาร
มืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงาน
แบบระบบ LAN หรือ Standalone
สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงาน
ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 
     
  WINSpeed
โปรแกรมบริหารระบบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของนักบริหาร อย่างมืออาชีพรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time
แม่นยำและรวดเร็ว
 
     
  Customer Relationship
Management

โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ ติดต่อลูกค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้า
เกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ
ฝ่ายขาย สามารถวางแผนการตลาด
โฆษณาและประชา สัมพันธ์ได้ง่าย
 
     
  HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน
ที่มีความเป็น User Friendly
กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถ
รองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบ
ได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเหนือความ
คาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ
การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความ
สามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ
 
     
 
     
   
     
     
     
 
 
SERVICE  
 
 
 
     
  Software Maintenance Agreement (MA) คือ ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม ซึ่งทาง บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด จะคิดค่าบำรุง รักษาดังกล่าวในอัตรา 10% ต่อปี ของราคาโปรแกรมปัจจุบัน First Year Software Maintenance Agreement สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด ในปีแรกนั้น ทางบริษัทฯจะไม่คิดค่า MA (Free of Charge) เพื่อให้ลูกค้าได้รับอรรถประโยชน์ในการใช้งาน โปรแกรมอย่างถูกต้อง  
     
  *หมายเหตุ : MA จะมีผลบังคับใช้ในปีแรกเมื่อบริษัทฯทำการติดตั้งโปรแกรมให้แก่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อย เงื่อนไขของ Annual Maintenance Service (MA)  
     
     
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Software ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด แก่ลูกค้าทางบริษัทฯขอเสนอบริการ ดังนี้  
     
  » Additional Requirement
ในกรณีลูกค้าได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบตามความต้องการเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ ได้กล่าวถึงในเอกสารใบเสนอราคาแล้ว และในภายหลังลูกค้ามีความต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ตกลงไว้ เช่น รายงานที่จะต้อง Customized Report เพิ่มเติม จะคิดในราคาเริ่มต้น 8,000 บาท /1รูปแบบรายงาน (หมายเหตุ: ราคาขึ้นอยู่ความยากง่ายในแต่ละรูปแบบรายงาน)
 
     
  » Hot Fixed
หาก Software ของบริษัทฯไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามระบบงานของ Software (Bug Program) ซึ่งมิได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขบวนการทาง Operation ของลูกค้า ทางบริษัทฯจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้อย่างเร่งด่วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
     
  » General Question
บริษัแอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด ยินดีที่จะให้คำปรึกษา คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับวิธีการใช้งานรวมถึงการให้บริการแก้ไข ปัญหาในการใช้งาน Software กับระบบงานของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยให้บริการท่านผ่านทางโทรศัพท์ , Fax/Modem โดยผ่านทาง pcAnywhere , Internet (FAQ), E-Mail โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดช่วงเวลาทำการของบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
 
     
  » Onsite Service
ให้บริการตรวจสอบข้อมูล ณ. สถานที่ลูกค้า
 
     
     
     
 
     
     
     
 
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
30/48 ซ.กาญจนาภิเษก 0010  ถนนกาญจนาภิเษก   แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพ 10160  
โทร. 0-2454-9085-6, 02-413-2123-5  แฟ๊กซ์ 0-2454-9087
 
     
 
© Copyright 2014 www.aaspro.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 416