Website Banner
     
   
 
 
 
     
  My Account
โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหาร
มืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงาน
แบบระบบ LAN หรือ Standalone
สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงาน
ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 
     
  WINSpeed
โปรแกรมบริหารระบบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของนักบริหาร อย่างมืออาชีพรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time
แม่นยำและรวดเร็ว
 
     
  Customer Relationship
Management

โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ ติดต่อลูกค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้า
เกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ
ฝ่ายขาย สามารถวางแผนการตลาด
โฆษณาและประชา สัมพันธ์ได้ง่าย
 
     
  HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน
ที่มีความเป็น User Friendly
กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถ
รองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบ
ได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเหนือความ
คาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ
การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความ
สามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ
 
     
 
     
   
     
     
     
 
 
PRODUCT                                                                                          
 
 
 
     
 
 
WINSpeed 
โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ติดต่อลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ ฝ่ายขายสามารถวางแผนการตลาดโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ได้ง่าย
 
 
     
     
 
 
myAccount
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ง่ายต่อการใช้งานและในการบริหาร เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs  
 
 
 
 
     
     
 
 
Customer Relationship Management
โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ติดต่อลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ ฝ่ายขายสามารถวางแผนการตลาดโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ได้ง่าย
 
 
     
     
 
 
HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน ที่มีความเป็น User Friendly กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถรองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนระบบการประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพเหนือความคาดหมาย โดยทั้งนี้ มีการยกระดับการใช้เทคนิคความรู้ทักษะความสามารถของวิชาชีพสูงขึ้น เป็นลำดับ  
 
 
     
     
  » OTHER  SOLUTIONS   
  EIS Executive Information System
โปรแกรม ประยุกต์เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลบนแผนที่ออนไลน์ เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุน การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถวิเคราะห์ที่ข้อมูลนำเสนอภาพรวมของข้อมูลและดูราย ละเอียดของแต่ละจุดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 
     
  Service Center Management
โปรแกรมบริหารศูนย์บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และจัดการงานด้านการบริหาร สามารถบันทึกข้อมูลสัญญาการบริการที่ทำไว้กับลูกค้าอย่าง ละเอียดและตรวจสอบได้ว่าสินค้านี้อยู่ในการรับประกันหรือไม่
 
     
  Payroll & Human Resource
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยในการจัดการบริหารงานบุคคลในองค์กรในส่วนของการจัดทำเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน การเก็บประวัติอบรม สัมมนาและสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ทุกรุ่น
 
     
  Job Cost
โปรแกรมบริหารต้นทุนการผลิตเพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนและควบคุม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดต้นทุนของสินค้าได้ถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว โดยจะแบ่งต้นทุนสินค้าออกเป็นค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายทางตรง
 
     
  Consignment
โปรแกรมบริหารการฝากขายระหว่างผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายเพื่อให้ง่ายในการ Control Stock ของคลังฝากขาย ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ Consignment ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้
 
     
     
 
     
     
     
 
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
30/48 ซ.กาญจนาภิเษก 0010  ถนนกาญจนาภิเษก   แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพ 10160  
โทร. 0-2454-9085-6, 02-413-2123-5  แฟ๊กซ์ 0-2454-9087
 
     
 
© Copyright 2014 www.aaspro.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 414