Website Banner
     
   
 
 
 
     
  My Account
โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหาร
มืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงาน
แบบระบบ LAN หรือ Standalone
สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงาน
ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 
     
  WINSpeed
โปรแกรมบริหารระบบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของนักบริหาร อย่างมืออาชีพรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time
แม่นยำและรวดเร็ว
 
     
  Customer Relationship
Management

โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ ติดต่อลูกค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้า
เกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ
ฝ่ายขาย สามารถวางแผนการตลาด
โฆษณาและประชา สัมพันธ์ได้ง่าย
 
     
  HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน
ที่มีความเป็น User Friendly
กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถ
รองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบ
ได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเหนือความ
คาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ
การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความ
สามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ
 
     
 
     
   
     
     
     
 
 
OUR TEAM  
 
 
 
     
  AAS Team บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด มีทีมงานทางด้านการบริการลูกค้าโดยเน้นให้ลูกค้าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ของโปรแกรม มีแนวทาง (Solution) ในการประยุกต์และปรับเปลี่ยน (Apply) เพื่อให้ตรงกับธุรกิจของลูกค้า ทีมงานหลักประกอบด้วย  
     
  ทีมงาน Consult & Sales
มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในระบบงานเป็นอย่างดี ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมให้เหมาะสมตามธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้าก่อน การตัดสินใจซื้อโปรแกรม
 
     
  ทีมงานทางด้าน Training & Implementation
มีประสบการณ์ทางด้านการวางระบบโดยตรง มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีและโปรแกรมเป็นอย่างดี ให้บริการ ณ. สถานที่ของลูกค้า
 
     
  หลักในการ Implement
»
กำหนดขอบเขตการทำงาน กำหนดระยะเวลาและวางตัวบุคลากรที่รับผิดชอบ
» กำหนดวัตดุประสงค์และเป้าหมายในการทำงาน
» กำหนดตัวชี้วัดการทำงาน
» ศึกษาและเก็บข้อมูลระบบการทำงานเดิมของลูกค้า
» ปรับปรุงระบบการทำงานของลูกค้าให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานระบบ
» ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
 
     
  ทีมงาน Call Center
ป็นทีมงานให้บริการปรึกษาทางด้านระบบบัญชี และ ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยรับ โทรศัพท์ของท่านทุกวันในเวลาทำการ
 
     
  ทีมงาน CRM
เป็นหน่วยงานพิเศษ ในการดูแลให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ เพิ่มเติม
» ต่อสัญญาบริการรายปี ( Maintenance Agreement )
» สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำการต่อสัญญาบริการ
» ตรวจสอบตารางการอบรมโปรแกรม
» การรับข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกทางด้านการบริการ
 
     
     
     
     
 
     
     
     
 
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
30/48 ซ.กาญจนาภิเษก 0010  ถนนกาญจนาภิเษก   แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพ 10160  
โทร. 0-2454-9085-6, 02-413-2123-5  แฟ๊กซ์ 0-2454-9087
 
     
 
© Copyright 2014 www.aaspro.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 415