Website Banner
     
   
 
 
 
     
  My Account
โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหาร
มืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงาน
แบบระบบ LAN หรือ Standalone
สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงาน
ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 
     
  WINSpeed
โปรแกรมบริหารระบบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของนักบริหาร อย่างมืออาชีพรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time
แม่นยำและรวดเร็ว
 
     
  Customer Relationship
Management

โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ ติดต่อลูกค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้า
เกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ
ฝ่ายขาย สามารถวางแผนการตลาด
โฆษณาและประชา สัมพันธ์ได้ง่าย
 
     
  HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน
ที่มีความเป็น User Friendly
กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถ
รองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบ
ได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเหนือความ
คาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ
การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความ
สามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ
 
     
 
     
   
     
     
     
 
 
CONTACT US  
 
 
 
     
  บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
 
Address : 30/48 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 0-2454-9085   Fax : 0-2454-9087   Email : supatra@aaspro.com
 
     
 
 
 
 
     
   
   
   
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
 
     
 
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
30/48 ซ.กาญจนาภิเษก 0010  ถนนกาญจนาภิเษก   แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพ 10160  
โทร. 0-2454-9085-6, 02-413-2123-5  แฟ๊กซ์ 0-2454-9087
 
     
 
© Copyright 2014 www.aaspro.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 417