Website Banner
     
   
 
 
 
     
  My Account
โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหาร
มืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงาน
แบบระบบ LAN หรือ Standalone
สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงาน
ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 
     
  WINSpeed
โปรแกรมบริหารระบบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของนักบริหาร อย่างมืออาชีพรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time
แม่นยำและรวดเร็ว
 
     
  Customer Relationship
Management

โปรแกรมบริหารข้อมุลการขายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ ติดต่อลูกค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้า
เกิดความประทับใจในบริการที่ได้รับ
ฝ่ายขาย สามารถวางแผนการตลาด
โฆษณาและประชา สัมพันธ์ได้ง่าย
 
     
  HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน
ที่มีความเป็น User Friendly
กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถ
รองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบ
ได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเหนือความ
คาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ
การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความ
สามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ
 
     
 
     
   
     
     
     
 
 
ABOUT US  
 
 
 
     
  บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด เป็นการก่อตั้งโดยการรวมตัวของนักบัญชี และนักวางระบบมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำบัญชี และวางระบบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการ, ธุรกิจซื้อมาขายไป, โรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจอสังหา- ริมทรัพย์ ฯลฯ ทางบริษัทจำหน่ายโปรแกรมและวางระบบทางด้านบัญชี การวางแผนการผลิต รวมถึงโปรแกรมเกี่ยวกับทางด้านการบริหารจัดการอื่นๆ เช่น โปรแกรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ,โปรแกรมบริหารข้อมูลลูกค้า , โปรแกรมบริหารการขายหน้าร้าน ฯลฯ  
     
  » Mission  
  บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด มีความมุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโปรแกรม เราตระหนักดีว่า นอกจากโปรแกรมที่มีคุณภาพ สิ่งสำคัญ ที่สุดคือ การนำโปรแกรมไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง และ เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ เราจึงให้ความสำคัญกับการวางระบบ (Implementation) โดยผู้ที่มี ประสบการณ์พร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านระบบบัญชีและทางด้านของโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยการวางระบบ จะเริ่มตั้งแต่การศึกษาถึงโครงสร้างงานเดิมที่กิจการดำเนินอยู่ในปัจจุบันอย่างละเอียด ( Get Requirement ) และทำการวางแผนสำหรับระบบใหม่ สอนการ ใช้งาน รวมถึงการใช้งานคู่กับระบบเดิมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ โดยให้ครอบคลุมตามความต้องการของธุรกิจเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน และ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การให้บริการดังกล่าวจะบริการ ณ.สถานที่ลูกค้า ( On Site Service )  
     
  "Different Customer Different Solution" เป็นแนวทางหลักในการทำงาน และการคิดค้น Solution ของทีมงาน AAS บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าของเราล้วน แสวงหา "ความแตกต่าง" (Differentiate) ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ช่วยลูกค้าก็จะช่วยสร้างสรรค์กระบวนการทำงานที่ กระชับ ประสานทุกขั้นตอนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นำมาซึ่งวิธีการทำธุรกิจที่มีความโดดเด่น และแตกต่าง ซึ่งเป็น เครื่องหมายแห่งชัยชนะทางธุรกิจของลูกค้า  
     
 
     
     
     
 
 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
30/48 ซ.กาญจนาภิเษก 0010  ถนนกาญจนาภิเษก   แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพ 10160  
โทร. 0-2454-9085-6, 02-413-2123-5  แฟ๊กซ์ 0-2454-9087
 
     
 
© Copyright 2014 www.aaspro.com All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 412